Miestne dane a poplatky

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ako vybaviť
Ste tu: Domovská stránka Pre občana Ako vybaviť Miestne dane a poplatky
  28. september 2015 04:26

Miestne dane a poplatky

1. Daň z nehnuteľnosti:

Obec Stožok určuje pre  pozemky na území obce Stožok ročnú sadzbu dane z pozemkov:

  • Daň z pozemkov

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,35 %,

čo znamená:  0,0010815 € za 1 m2 ornej pôdy,

čo znamená:  0,00013475 € za 1 m2 TTP,

b) záhrady 0,50 %, čo znamená:  0,0066 € za 1 m2 záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %, čo znamená 0,00462 € za 1 m2 zastavanej plochy a ostatnej plochy,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,50 %, čo znamená 0,001485 € za 1 m2 hosp. využívaného lesného pozemku, ake nie je hodnota lesného pozemku určená znaleckým posudkom,

e) stavebné pozemky 0,50 %, čo znamená 0,06635 € za 1 m2 stavebného pozemku.


     2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:


a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,70 %,

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,50 %,


  • Daň zo stavieb

a) 0,166 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,166 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,300 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 1,660 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 1,660 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 1,160 € za ostatné stavby .


  • Daň z bytov

1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome,

2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,330 €.


2. Daň za psa: 

Obec Stožok určuje sadzbu dane za psa  5,00 eur na kalendárny rok, okrem daňovníkov v jednotlivej časti obce uvedenej nižšie.

Obec Stožok určuje sadzbu dane 3,30 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 78,79, 80, 81, 85,89, 183, 202, 211, 213, 226, 244.

Obec Stožok určuje sadzbu dane 2,00 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 29, 31, 33, 34, 39, 40, 44, 124, 127, 129, 130, 131, 139, 208, 218, 255, 260, 299, 313, 350, 351, 352, 353.

Oslobodenie od dane za psa:
Správca dane od dane za psa oslobodzuje:
- Keď vlastníkom psa je osoba staršia ako 70 rokov.
- Keď vlastníkom psa sú daňovníci v jednotlivej časti obce vymedzenej čislami domov 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23.

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

3. Daň za užívanie verejného priestranstva:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

5. Sadzby poplatku:

a) sadzba poplatku je    0,0356 eura / za osobu a kalendárny deň/  ( 13 eur), pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  na iný účel  ako na podnikanie, alebo pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,

b) sadzba poplatku je 0,0959 eura za osobu a kalendárny deň/  ( 35 eur), pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

c)  sadzba poplatku je 0,0260 € za miesto a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je  právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  slúžiacej na  poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb.

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2019 zapísaných 166 žiakov, z toho 98...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2019 zapísaných 35 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015