Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Realizáciou projektu sa zabezpečilo poskytovanie opatrovateľskej služby 3 občanom obce odkázaným na pomoc inej fyyickej osoby, zamestnaním 2 opatrovateliek.

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Názov operačného programu
Kód výzvy
Kód projektu
Názov poskytovateľa


Celková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov
Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok
Operačný program Ľudské zdroje
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
ITMS2014+312041R400
RO OPLZ- Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Implementačná agentúra MPSVaR SR
44 460,00 €

www.esf.gov.sk                                                                               www.employment.gov.sk                                                                     www.ia.gov.skChodník v obci Stožok

Predmetom stavby bolo vybudovanie chodníka pre peších, ktorý sa nachádza pri ceste III. triedy


Stĺpec 1 Stĺpec 2
Program 
Spolufinancovaný fondom 
Opatrenie č. /názov
Podopatrenie č. /názov
Oblasť zamerania
Číslo výzvy
Kód projektu 
Celková výška Oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
Zakladné služby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach 
Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
13/PRV/2015
072BB130041
77 521,18 Eur

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení - Obec Stožok

Obec Stožok požiadala o nenávratný finančný príspevok na realizáciu spoločných zariadení a opatrení - poľných ciest.


Stĺpec 1 Stĺpec 2
Program
Spolufinancovaný fondom
Opatrenie
Podopatrenie č./názov


Operácia
Oblasť zamerania

Číslo výzvy
Kód projektu
Celková výška  oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Investície do hmotného majetku
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospárstva a lesného hospodárstva
Vybudovanie spoločných zariadení a opratrení
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
5/PRV/2015
043BB050012


Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok

Obec predloženým projektom chce riešiť výstavbu nového detského ihriska - priestoru využitia voľného času detí, kde budú budú môcť rozvíjať svoje motorické zručnosti a spoločenské správanie v rámci kolektívu ostatných detí.

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Poskytovateľ
Cieľ použitia
Číslo projektu
Výška dotácie
Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok
Úrad vlády SR
Výstavba detských ihrísk

8 000 Eur

Cyklistický chodník v obci Stožok


Cyklochodník prispeje k atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v obci.  Dostatočne vybudovaná a kompktná sieť cyklotrás v obci Stožok vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy vytvorí pozitívny environmetálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Operačný program 
Spolufinancovaný  fondom
Prioritná os
Špecifický cieľ
Kód projektu
Výzva
Poskytnuté dotácie
Cyklistický chodník v obci Stožok
Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
302011K064
IROP-PO1-SC122-2016-15
123 894

Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie

Uvedený projekt bol realizovaný počas dvoch rokov 2018, 2019 na ktorý bol poskytnutý NFP v sume 381 446 Eur

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Účel dotácie
Poskytovateľ
Žiadosť číslo
Špecifikácia činnosti podpory
Poskytnutá dotácia
Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie
Environmentálny fond
128020
Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd

Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu

Obec Stožok z dôvodu rozširovania sa a pribúdania občanov pristúpila k prijatiu úveru v sume 230 000 Eur a rekonštrukcii existujúcej starej budovy materskej školy . Na zateplenie požiadala o NFP v sume 99 600 Eur. 

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Poskytovateľ
Suma
Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba objektu
Environmentálny fond
99 600,00 Eur

Zavlažovací systém pre športovo oddychový areál Stožok

Obec Stožok získala NFP zo Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 Eur

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Poskytovateľ
Účel
Suma
Slovenský futbalový zväz
Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko
9 957,60 Eur

Hracie prvky v MŠ

Obec Stožok získala NFP z Úradu vlády Slovenskej republiky na detské ihrisko pri novozrekonštruovanej Materske škole

Stĺpec 1 Stĺpec 2
Názov projektu
Číslo projetku
Poskytnutá dotácia
Poskytovateľ
Hracie prvky v MŠ
PRS-425/2019/2
8 300 Eur


Sadová výsadba v okolí kultúrneho domu 

Záverečné vyhodnotenie

Výsadba v okolí kultúrenho domu bola podporená z programu Obnovy dediny

Projekt bol podporený z programu Obnovy dediny

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2020 zapísaných 162 žiakov, z toho 99...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015