obec Stožok

Ver. vyhláška- Stožok rozšírenie NN siete smer žel. stanica

Komunálne voľby 2014

Pastelky v škôlke

DEŇ ZEME

Spoločne sme oslávili Deň učiteľov

 

Dňa 28.03.2014 sme spoločne oslávili Deň učiteľov. Povzbudivým príhovorom, ktorý bol plný motivácie a vďaky všetkým, ktorí sa dali na túto náročnú, ale nádhernú cestu, naša pani starostka Jana Klimová otvorila večer určený práve Vám, pedagógom. Členovia CVČ v Stožku si pre Vás pripravili krátky, ale za to pekný program, po ktorom nasledovalo divadlo Ochotníckej divadelnej skupiny z Kriváňa. Herci nám nádherne predviedli hru Buky podpolianske od Štefana Králika.

Poslanie dobrého učiteľa, ale aj učiteľky výborne vystihuje výrok J.A. Komenského: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Myslím, že väčšina pedagógov v dnešnej ťažkej a náročnej dobe tak aj koná, preto Vám patrí veľká vďaka..

Prajem Vám veľa sily, úspechov a motivácie pri plnení svojho poslania.

Dovoľte mi v neposlednom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto kultúrneho programu a hlavne všetkým účinkujúcim.

ĎAKUJEME.

Napísala: Bc. Ungvarská

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2014

Pozvánka na XXVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                 

STAROSTA OBCE STOŽOK

V Stožku, dňa: 16.10.2014

POZVÁNKA

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa paragrafu 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o   obecnom zriadení, v   znení neskorších predpisov zvolávam XXVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

30.10.2014 o 17,00 hod.

V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok

Program

1.Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa

2. Schválenie programu OZ

3. Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

4. Monitorovacia správa k 30.09.2014

5. Zmena rozpočtu 3/2014

6. Hodnotiaca správa 2010-2014

7. Rôzne

8. Záver

 

Dostanú:

1. Mgr. Búdová Radoslava, Stožok 361/15

2. Ďurišová Anna, Stožok 221

3. Klimová Katarína, Stožok 181

4. Melich Radoslav, Stožok 228

5. Ing. Nemcová Andrea, Stožok 117

6. Petrinec Jozef, Stožok 371

7. Vybošťok Ľubomír, Stožok 240

8. Ing. Sivok Ivan

Jana Klimová

starostka obce