Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v obci upravuje zákon  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Stožok
č. 47
962 12  Stožok
zastúpená: Bc. Darinou Petrincovou
IČO: 00320293
DIČ: 202 131 8750

Podlimitná zákazka

Tovar, Služba (PZ)

Prepoj obce Stožok Klokoč.pdf

Zelená oáza oddychu.rtf

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ČOV a doplnenie kanalizácie v obci Stožok“

Stiahnuť

Dokončenie parkovísk pri vrchných bytovkách

Stiahnuť

Rekonštrukcia cestnej priekopy

Stiahnuť

Potraviny(PZ)

Nadlimitná zákazka

Tovar, Služba(NZ)
Práca (NZ)
Potraviny(NZ)

Zákazky § 117

Cyklistický chodník v obci Stožok

Stiahnuť- výzva na predloženie ponuky

Stiahnuť - formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - zmluva o dielo

Stiahnuť - projektová dokumentácia

Zákazky § 9 ods.9

Tovar, Služba(Z)

ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici
ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici.proxia

ČOV Stožok - výmena čerpadla
COV Stozok výmena čerpadla.rtf

Vybudovanie kamerového systému pre obec
Vybudovanie kamerového systému.rtf

Obstaranie Rotačnej kosy NM4-027-PV
Obstaranie rotačnej kosy.rtf

Správa o zákazkách podľa § 9, zákona o VO za 1.Q.2015:
Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015