Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Stožok

Por. číslo
Číslo VZN a názov
VZN
Stav VZN
9.
1/2008  
VZN - Doplnok č. 4 k ÚPD
VZN_12008.doc platné
10.
2/2008 
VZN o dodržiavaní ver. poriadku, čistoty a ochrany ver. zelene
VZN-verejny_poriadok.doc zrušené
11. 3/2008 
VZN o poskytovaní dotácií
VZN__o_poskytovani_dotacii.doc zrušené
12. 4/2008 
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
VZN_-_smeti.doc zrušené
1. 3/2006
VZN o opatrovateľskej službe
VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe2006.doc zrušené
2. 4/2006
VZN o školských obvodoch
VZN_o_skolskych_obvodoch_2006.doc platné
4. 7/2006
VZN o prenajímaní nájomných bytov
VZN_7_o_prenajimani_najomnych_bytov.doc zrušené
5. 8/2006
VZN o volebných obvodoch
VZN_8_volebnych_obvodoch.doc platné
3. 5/2006
VZN o vylepovaní plagátov
VZN_o_vylepovani_plagatov_objekt_-_Dokument_programu_Microsoft_Word.doc platné
6. 1/2007
VZN o miestnych daniach
VZN_o_dani_z_nehnut.2007.doc zrušené
8.
3/2007
VZN - Doplnok č.3 k ÚPD
Doplnok_c.3_uzemneho_planu.doc platné
13. 1/2009
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
VZN_o_mdaniach_2009.doc zrušené
14. 2/2009
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
VZN_-_2009_MS.doc zrušené
15. 3/2009
VZN - ÚPD zmenač.5
VZN_3-2009_UPD_zmena_c._5.doc platné
16. 4/2009
VZN o poskytovaní sociálnych sužieb
VZN_4-2009_o_poskytovani_soc._sluzieb.doc zrušené
17. 5/2009
VZN o údržbe a oprave miestnych komunikácií
VZN_na_opravu_a_udrzbu_pozemnych_komunikacii_v_obci.doc platné
18. 6/2009
VZN o školskej jedálni
VZN_6_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
19. 7/2009
VZN o určení dotácie pre MŠ
Navrh_VZN_o__urceni_dotacie_pre_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
20.
1/2010
VZN o miestnych daniach
VZN_o_mdaniach_2010.doc zrušené
21. 2/2010
VZN o správnych poplatkoch
VZN_-_spravne_poplatky_r._2010.doc platné
22. 3/2010
VZN onakladaní s komunálnym odpadom a DSO na územíobce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2010.doc zrušené
23. 1/2011
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_mdaniach_2011.doc zrušené
24. 2/2011
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
25. 3/2011
VZN ,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.6
3_VZN_doplnok_c_6_Stozok.doc platné
26. 4/2011
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
27. 5/2011
VZN o verejnej kanalizácii a ČOV na území obce Stožok
VZN_5__odpadove_vody2.doc platné
28. 6/2011
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2011.doc zrušené
29. 7/2011
VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stožok
VZN_o_case_predaja.doc platné
30.
8/2011
VZN o zásady tvorby a čerpania fondu opráv,prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
VZN_byty2011.doc platné
31. 9/2011
VZN - Zmena č.3
Zmena_c._3.doc platné
32. 1/2012
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_daniach_2012.doc zrušené
33. 2/2012
VZN o poskytovaní dotácií  z rozpočtu obce
VZN_2-2012_o_poskytovani_dotacii1.doc platné
34. 3/2012
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriad. pôsobnosti obce Stožok
zrušené
35. 4/2012
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_2011_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word1.doc zrušené
37. 6/2012
VZN - Dodatok č.1 o výške príspevku pre MŠ a CVČ
schDODATOK_c.1k_VZN_32012.doc zrušené
36. 5/2012
VZN o sociálnych službách
VZN_c.5-2012_o_soc.sluzbach1.pdf platné
38. 1/2013
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad aDSO
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2013.rtf zrušené
39. 2/2013
VZN o výške príspevku pre školy a šolské zariadenia v zriad.pôsobnosti obce Stožok
zrušené
40.
3/2013
VZN o verejnom poriadku na území obce Stožok
VZN_3_o_verejnom_poriadku.rtf platné
41. 4/2013
VZN o podmienkach predaja výrobkov a posk. služieb na trhových miestach -trhový poriadok
VZN_4_trhovy_poriadok.rtf platné
42. 5/2013
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN_5_o_odpadoch.rtf zrušené
43. Príloha k VZN č. 4/2012 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a škol. zar.so sídlom na území obce Stožok
Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MSc.1.doc zrušené
44. 6/2013
VZN ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov v Stožku postavených s podporou štátu
VZN_c.6_byty.pdf zrušené
45. 1/2014
VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014R.rtf zrušené
47. 3/2014
VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.7
VZN_7.pdf platné
48. 1/2015
VZN o miestnych daniach a popaltku na r.2015
Stiahnuť zrušené
49. 2/2015
VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ,CVČ a ZUŠ
VZN_2015_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.pdf zrušené
50.
3/2015
VZN o príspevkoch na čiast. úhradu N v školskej jedálni
VZN_3-2015_o_SJ.pdf zrušené
7.
2/2007
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť platné
46.
2/2014
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
51.
1/2016
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
52.
2/2016
VZN o nakladaní s odpadom
Stiahnuť platné
53.
3/2016
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť zrušené
54.
4/2016
VZN, ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov
Stiahnuť platné
55.
1/2017
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 
Stiahnuť zrušené
56.
2/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť platné
57.
3/2017
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Stožok, podľa zmien a doplnkov č. 8
Stiahnuť platné
58.
4/2017
VZN o výške príspevku MŠ a ZUŠ
Stiahnuť zrušené
59.
5/2017
VZN o zavedení a poskytovaní el. služieb
Stiahnuť platné
60.
6/2017
VZN o zriadení ZUŠ Stožok a jej súčastí
Stiahnuť platné
61. 1/2018
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stiahnuť platné
62. 2/2018
Príloha č. 2k VZN č. 2/2017 o určení dotácie na pevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť platné
64. 4/2018
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok
Stiahnuť platné
63. 3/2018
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť platné
65.
1/2019
VZN o miestnych daniach                 
a poplatku
Stiahnuť platné
66.
2/2019
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v obci Stožok
Stiahnuť platné
67.
3/2019
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Stožok
Stiahnuť platné


Návrhy Všeobecných záväzných nariadení obce Stožok

Por. číslo Návrh VZN a názov Návrh VZN Zvrejenenie VZN
1 Návrh VZN o mietnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2013 Stiahnuť
2 Návrh VZN o prípevku na žiaka MŠ a CVČ 2011 Stiahnuť
3 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013 VZN_o_odpadoch.doc
4 Návrh VZN o verejnom poriadku 2013 VZN_o_verejnom_poriadku_na_uzemi_obce.doc
5 Návrh VZN o trhovom poriadku 2013 trhovy_poriadok.doc
6 Príloha k VZN č.4-2012 o určení dotácie na žiaka MŠ Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.doc
7 Návrh VZN,ktorým sa upravuje prenajímnie nájomných bytov v Stožku, postavených s podporou štátu 2006 VZN_c.prenajom_bytov.pdf
8 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Stožok 2013 Vseobecne_zavazne_nariadenie-nahradne_zasobovanie_vodou_.pdf
9 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014 VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014.pdf
10 Návrh VZN ,ktorým sa upravujú záväzné  časti Územného plánu obce Stožok 2014 VZN_7_1.pdf
11 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2015 Navrh_VZN_Stozok_dane.pdf
12 Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka MŠ,ZUŠ a CVČ Priloha_k_VZN_2015.doc
13 Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklasdov  Škoélskej jedálni 2015 navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.pdf
18

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2016 Stiahnuť
14
Návrh VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ
Stiahnuť
16
Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť
15 Návrh VZN o čiastočných príspevkoch na úhradu nákladov školskej jedálni Stiahnuť
17
Návrh VZN, ktorým sa upravuje prenájom nájomných bytov v obci Stožok
Stiahnuť
19 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť
20. Návrh VZN KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STOŽOK PODĽA ZMEN A DOPLNKOV č. 8 Stiahnuť
21.
Návrh VZN o príspevku pre MŠ
Stiahnuť
22. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuť
23.
Návrh VZN - zriadenie ZUŠ a elokovaných pracovísk 
Stiahnuť
24. Návrh VZN o miestnych dania a poplatku na rok 2018 Stiahnuť
25. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
26. Návrh VZN O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
27. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuť
28.
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť
29.
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Stiahnuť 22.11.2018
30. Návrh prílohy č. 3 k VZN výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZUŠ

Stiahnuť Výberové konanie - podmienky 

17. júl 2019

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2018

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2018 zapísaných 25 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

15. september 2018

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017