Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Stožok

Por. číslo
Číslo VZN a názov
VZN
Stav VZN
9.
1/2008  
VZN - Doplnok č. 4 k ÚPD
VZN_12008.doc platné
10.
2/2008 
VZN o dodržiavaní ver. poriadku, čistoty a ochrany ver. zelene
VZN-verejny_poriadok.doc zrušené
11. 3/2008 
VZN o poskytovaní dotácií
VZN__o_poskytovani_dotacii.doc zrušené
12. 4/2008 
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
VZN_-_smeti.doc zrušené
1. 3/2006
VZN o opatrovateľskej službe
VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe2006.doc zrušené
2. 4/2006
VZN o školských obvodoch
VZN_o_skolskych_obvodoch_2006.doc platné
4. 7/2006
VZN o prenajímaní nájomných bytov
VZN_7_o_prenajimani_najomnych_bytov.doc zrušené
5. 8/2006
VZN o volebných obvodoch
VZN_8_volebnych_obvodoch.doc platné
3. 5/2006
VZN o vylepovaní plagátov
VZN_o_vylepovani_plagatov_objekt_-_Dokument_programu_Microsoft_Word.doc platné
6. 1/2007
VZN o miestnych daniach
VZN_o_dani_z_nehnut.2007.doc zrušené
8.
3/2007
VZN - Doplnok č.3 k ÚPD
Doplnok_c.3_uzemneho_planu.doc platné
13. 1/2009
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
VZN_o_mdaniach_2009.doc zrušené
14. 2/2009
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
VZN_-_2009_MS.doc zrušené
15. 3/2009
VZN - ÚPD zmenač.5
VZN_3-2009_UPD_zmena_c._5.doc platné
16. 4/2009
VZN o poskytovaní sociálnych sužieb
VZN_4-2009_o_poskytovani_soc._sluzieb.doc zrušené
17. 5/2009
VZN o údržbe a oprave miestnych komunikácií
VZN_na_opravu_a_udrzbu_pozemnych_komunikacii_v_obci.doc platné
18. 6/2009
VZN o školskej jedálni
VZN_6_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
19. 7/2009
VZN o určení dotácie pre MŠ
Navrh_VZN_o__urceni_dotacie_pre_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
20.
1/2010
VZN o miestnych daniach
VZN_o_mdaniach_2010.doc zrušené
21. 2/2010
VZN o správnych poplatkoch
VZN_-_spravne_poplatky_r._2010.doc platné
22. 3/2010
VZN onakladaní s komunálnym odpadom a DSO na územíobce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2010.doc zrušené
23. 1/2011
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_mdaniach_2011.doc zrušené
24. 2/2011
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
25. 3/2011
VZN ,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.6
3_VZN_doplnok_c_6_Stozok.doc platné
26. 4/2011
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
27. 5/2011
VZN o verejnej kanalizácii a ČOV na území obce Stožok
VZN_5__odpadove_vody2.doc platné
28. 6/2011
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2011.doc zrušené
29. 7/2011
VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stožok
VZN_o_case_predaja.doc platné
30.
8/2011
VZN o zásady tvorby a čerpania fondu opráv,prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
VZN_byty2011.doc platné
31. 9/2011
VZN - Zmena č.3
Zmena_c._3.doc platné
32. 1/2012
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_daniach_2012.doc zrušené
33. 2/2012
VZN o poskytovaní dotácií  z rozpočtu obce
VZN_2-2012_o_poskytovani_dotacii1.doc platné
34. 3/2012
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriad. pôsobnosti obce Stožok
zrušené
35. 4/2012
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_2011_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word1.doc zrušené
37. 6/2012
VZN - Dodatok č.1 o výške príspevku pre MŠ a CVČ
schDODATOK_c.1k_VZN_32012.doc zrušené
36. 5/2012
VZN o sociálnych službách
VZN_c.5-2012_o_soc.sluzbach1.pdf platné
38. 1/2013
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad aDSO
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2013.rtf zrušené
39. 2/2013
VZN o výške príspevku pre školy a šolské zariadenia v zriad.pôsobnosti obce Stožok
zrušené
40.
3/2013
VZN o verejnom poriadku na území obce Stožok
VZN_3_o_verejnom_poriadku.rtf platné
41. 4/2013
VZN o podmienkach predaja výrobkov a posk. služieb na trhových miestach -trhový poriadok
VZN_4_trhovy_poriadok.rtf platné
42. 5/2013
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN_5_o_odpadoch.rtf zrušené
43. Príloha k VZN č. 4/2012 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a škol. zar.so sídlom na území obce Stožok
Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MSc.1.doc zrušené
44. 6/2013
VZN ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov v Stožku postavených s podporou štátu
VZN_c.6_byty.pdf zrušené
45. 1/2014
VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014R.rtf zrušené
47. 3/2014
VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.7
VZN_7.pdf platné
48. 1/2015
VZN o miestnych daniach a popaltku na r.2015
Stiahnuť zrušené
49. 2/2015
VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ,CVČ a ZUŠ
VZN_2015_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.pdf zrušené
50.
3/2015
VZN o príspevkoch na čiast. úhradu N v školskej jedálni
VZN_3-2015_o_SJ.pdf zrušené
7.
2/2007
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť platné
46.
2/2014
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
51.
1/2016
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
52.
2/2016
VZN o nakladaní s odpadom
Stiahnuť platné
53.
3/2016
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť zrušené
54.
4/2016
VZN, ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov
Stiahnuť platné
55.
1/2017
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 
Stiahnuť zrušené
56.
2/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť platné
57.
3/2017
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Stožok, podľa zmien a doplnkov č. 8
Stiahnuť platné
58.
4/2017
VZN o výške príspevku MŠ a ZUŠ
Stiahnuť zrušené
59.
5/2017
VZN o zavedení a poskytovaní el. služieb
Stiahnuť platné
60.
6/2017
VZN o zriadení ZUŠ Stožok a jej súčastí
Stiahnuť platné
61. 1/2018
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stiahnuť platné
62. 2/2018
Príloha č. 2k VZN č. 2/2017 o určení dotácie na pevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť platné
64. 4/2018
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok
Stiahnuť platné
63. 3/2018
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť platné
65.
1/2019
VZN o miestnych daniach                 
a poplatku
Stiahnuť platné
66.
2/2019
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v obci Stožok
Stiahnuť platné


Návrhy Všeobecných záväzných nariadení obce Stožok

Por. číslo Návrh VZN a názov Návrh VZN Zvrejenenie VZN
1 Návrh VZN o mietnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2013 Stiahnuť
2 Návrh VZN o prípevku na žiaka MŠ a CVČ 2011 Stiahnuť
3 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013 VZN_o_odpadoch.doc
4 Návrh VZN o verejnom poriadku 2013 VZN_o_verejnom_poriadku_na_uzemi_obce.doc
5 Návrh VZN o trhovom poriadku 2013 trhovy_poriadok.doc
6 Príloha k VZN č.4-2012 o určení dotácie na žiaka MŠ Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.doc
7 Návrh VZN,ktorým sa upravuje prenajímnie nájomných bytov v Stožku, postavených s podporou štátu 2006 VZN_c.prenajom_bytov.pdf
8 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Stožok 2013 Vseobecne_zavazne_nariadenie-nahradne_zasobovanie_vodou_.pdf
9 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014 VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014.pdf
10 Návrh VZN ,ktorým sa upravujú záväzné  časti Územného plánu obce Stožok 2014 VZN_7_1.pdf
11 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2015 Navrh_VZN_Stozok_dane.pdf
12 Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka MŠ,ZUŠ a CVČ Priloha_k_VZN_2015.doc
13 Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklasdov  Škoélskej jedálni 2015 navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.pdf
18

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2016 Stiahnuť
14
Návrh VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ
Stiahnuť
16
Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť
15 Návrh VZN o čiastočných príspevkoch na úhradu nákladov školskej jedálni Stiahnuť
17
Návrh VZN, ktorým sa upravuje prenájom nájomných bytov v obci Stožok
Stiahnuť
19 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť
20. Návrh VZN KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STOŽOK PODĽA ZMEN A DOPLNKOV č. 8 Stiahnuť
21.
Návrh VZN o príspevku pre MŠ
Stiahnuť
22. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuť
23.
Návrh VZN - zriadenie ZUŠ a elokovaných pracovísk 
Stiahnuť
24. Návrh VZN o miestnych dania a poplatku na rok 2018 Stiahnuť
25. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
26. Návrh VZN O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
27. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuť
28.
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť
29.
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Stiahnuť 22.11.2018
30. Návrh prílohy č. 3 k VZN výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť

Vyhľadávanie

Najbližšie udalosti

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2018

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2018 zapísaných 25 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

15. september 2018

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015