Miestne dane a poplatky

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ako vybaviť
Ste tu: Domovská stránka Pre občana Ako vybaviť Miestne dane a poplatky
  12. február 2021 04:26

Miestne dane a poplatky

Tlačivo - daňové priznanie k DzN

Stiahnuť

1. Daň z nehnuteľnosti:

Obec Stožok určuje pre  pozemky na území obce Stožok ročnú sadzbu dane z pozemkov:

  • Daň z pozemkov

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pody uvedenej v prílohe č. 1 a 2 zákona              č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v.z.n.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,35 %,

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  OP - 0,3090 €/m2, TTP - 0,0385 €/m2 x sadzba dane 0,35%

b) záhrady 0,50 %, 

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  1,85 €/m2 x sadzba dane 0,50%

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  1,85 €/m2 x sadzba dane 0,35%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,50 %,

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota lesného pozemku, určená znaleckým posudkom, alebo určená vo VZN 0,099 €/m2 -                x sadzba dane 1,50 %

e) stavebné pozemky 0,50 %, 

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  18,58 €/m2 x sadzba dane 0,50%

     2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,70 %,

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,50 %,


  • Daň zo stavieb

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin výmery zastavanej plochy v m2 x sazdba dane.

Sazdby dane: 

a) 0,166 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,166 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,300 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,200 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 1,660 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 1,660 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 1,160 €/m2 za ostatné stavby .


  • Daň z bytov

1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome, 0,166 €/m2.

2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,330 €/m2.


2. Daň za psa: 

Správca dane určuje sadzbu dane v obci Stožok 5,00 eur na kalendárny rok, okrem daňovníkov v jednotlivej časti obce uvedenej v § 9 ods. 2 a v ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Správca dane určuje sadzbu dane 10,00 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372.

Správca dane určuje sadzbu dane 3,30 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 12, 16, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Oslobodenie od dane za psa:
Správca dane od dane za psa oslobodzuje:
- Keď vlastníkom psa je osoba staršia ako 70 rokov.
- Keď vlastníkom psa sú daňovníci v jednotlivej časti obce vymedzenej čislami domov 8, 9, 10, 15.

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

3. Daň za užívanie verejného priestranstva:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015