Miestne dane a poplatky

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ako vybaviť
Ste tu: Domovská stránka Pre občana Ako vybaviť Miestne dane a poplatky
  12. február 2021 04:26

Miestne dane a poplatky

Tlačivo - daňové priznanie k DzN

Stiahnuť

1. Daň z nehnuteľnosti:

Obec Stožok určuje pre  pozemky na území obce Stožok ročnú sadzbu dane z pozemkov:

  • Daň z pozemkov

Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pody uvedenej v prílohe č. 1 a 2 zákona              č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v.z.n.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,35 %,

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  OP - 0,3090 €/m2, TTP - 0,0385 €/m2 x sadzba dane 0,35%

b) záhrady 0,50 %, 

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  1,85 €/m2 x sadzba dane 0,50%

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  1,85 €/m2 x sadzba dane 0,35%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,50 %,

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota lesného pozemku, určená znaleckým posudkom, alebo určená vo VZN 0,099 €/m2 -                x sadzba dane 1,50 %

e) stavebné pozemky 0,50 %, 

výpočet dane: výmera pozemku v m2 x hodnota pôdy -  18,58 €/m2 x sadzba dane 0,50%

     2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,70 %,

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,50 %,


  • Daň zo stavieb

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin výmery zastavanej plochy v m2 x sazdba dane.

Sazdby dane: 

a) 0,166 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,166 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,300 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,200 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 1,660 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 1,660 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 1,160 €/m2 za ostatné stavby .


  • Daň z bytov

1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome, 0,166 €/m2.

2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Stožok  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,330 €/m2.


2. Daň za psa: 

Správca dane určuje sadzbu dane v obci Stožok 5,00 eur na kalendárny rok, okrem daňovníkov v jednotlivej časti obce uvedenej v § 9 ods. 2 a v ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Správca dane určuje sadzbu dane 10,00 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372.

Správca dane určuje sadzbu dane 3,30 eur v jednotlivej časti obce určenej číslami domov 12, 16, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Oslobodenie od dane za psa:
Správca dane od dane za psa oslobodzuje:
- Keď vlastníkom psa je osoba staršia ako 70 rokov.
- Keď vlastníkom psa sú daňovníci v jednotlivej časti obce vymedzenej čislami domov 8, 9, 10, 15.

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

3. Daň za užívanie verejného priestranstva:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.

4. Daň za nevýherné hracie prístroje:

Bližšie uvedené hore vyššie - Dokumenty/Všeobecne záväzné nariadenia/ VZN č. 1/2015 a v zákone č. 582/2004 Z.z.


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.