Poplatok za rozvoj
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Poplatok za rozvoj
  18. január 2022 10:55

Poplatok za rozvoj

Zverejnenie použitia vybratého poplatku za rozvoj: 

rok 2020:

Výška výnosu: 8 782,60 €

Použitie: Finančné prostriedky prenesené na budúci rok.

rok 2021:

Výška výnosu: 12 711,90 €

Použitie: Finančné prostriedky prenesené do budúcich období.

 Spolu poplatok za rozvoj: 21 494,50 € 


Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v:

 • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
 • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,
 • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

 

 • Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

 

 • Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 

 • Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.
 • Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.
 • Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

 

 • Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2.

 

 • Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo všetkých katastrálnych územiach mesta Poprad v členení podľa druhu stavby nasledovne:

a) stavby na bývanie 10,00 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10,00 €

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 10,00 €

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10,00 €

e) ostatné stavby 10,00 €

 

 • Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj určenej podľa druhu stavby platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
 • Vyrubuje sa na základe VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015