Archív
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Archív OZNAM OcÚ
  1. júl 2021 13:07

OZNAM OcÚ

Obecné  zastupiteľstvo  Stožok   schvaľuje zámer na  prevod vlastníctva majetku  obce , a     to pozemok,

-  KN E - par.č. 1421, ostatná plocha o výmere 39 m2,  ktorá je  vo výlučnom vlastníctve obce Stožok,  zapísaná na LV č. 741, vedená na Okresnom úrade Detva, katastrálny odbor, a to:

       z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa   ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí,  v znení neskorších predpisov,  pričom pri  tomto prevode sa nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí,  v znení neskorších predpisov.

            v prospech záujemcu:  meno a priezvisko: Peter Rapčák, Gerlachovská 6, 974 11 Banská Bystrica, SR, Dátum narodenia:………….., za kúpnu cenu 5 € m2 , (slovom: päť eur), pričom kúpna cena je  splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy.

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje, že  predmetný pozemok je pre obec nevyužiteľný, pričom predmetný pozemok je priľahlým pozemkom, teda  nachádza sa  v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve záujemcu, preto tu nie je predpoklad, že by sa obci podarilo iným spôsobom účelne s týmto majetkom naložiť.

            Zámer predať svoj majetok na základe ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí,  v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa   zverejní obec  na úradnej tabuli  obce a  na internetovej stránke obce, pričom zámer musí byť zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom a musí byť zverejnený počas celej doby

 

      

            Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015