OZNAM
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa OZNAM
  30. máj 2024 08:39

OZNAM


Obec Vígľašská Huta – Kalinka podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                               v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

           Materská škola, Vígľašská Huta Kalinka 13

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

    • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,

    • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

    • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    • bezúhonnosť,

    • zdravotná spôsobilosť,

    • ovládanie štátneho jazyka,

    • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

    • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

    • overené kópie dokladov o vzdelaní,

    • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

    • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

    • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,

    • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

    • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

    • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,

    • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

    • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

    • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

    • Predpokladaný nástup do funkcie: 15.08.2024.

    • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.

    • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03.06.2024 na adresu: Obecný úrad Vígľašská Huta - Kalinka. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy V.H.Kalinka – neotvárať“. 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.

Ďalšie informácie:

Obec Vígľašská Huta Kalinka, V.H.Kalinka 73, 96225, číslo telefónu: 045/5402558, e-mail:obecvhk@vhkalinka.

                                                                              Ing. Štefan Fojtík

                                                                                starosta obce


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.