Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Stožok

Por. číslo

Číslo VZN a názov

VZN

Stav VZN

28

7/2022

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

VZN o príspevku na stravu72022.pdf

platné

27

6/2022

VZN o organizácii miestneho referenda

vzn 62022-o-organizacii-miestneho-referenda.pdf

platné

26

5/2022

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

VZN 5 trhovy poriadok.pdf

platné

25

4/2022 

VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce

vzn-o-pridelovani-najomnych-bytov-vo-vlastnictve-obce.pdf

platné

24

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ a MŠ, CVČ

Dotácia na žiaka MS, ZUS.pdf

platné

23

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko- cintoín v obci Stožok


Dodatok cintorín.pdf

platné

22

3/2022

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služy 

vzn-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-socialne-sluzby.pdf

platné

21

2/2022

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

VZN o poskytovani dotacii.pdf

platné

20

1/2022

VZN o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2022.pdf

platné

19

1/2021
VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť platné

18

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ    Stiahnuť platné

17

5/2020
VZN- poplatok za rozvoj

Stiahnuť

platné

16

4/2020
VZN o ochrannom pásme pohrebísk

Stiahnuť 

platné

15

3/2020

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Stiahnuť

zrušené

14

2/2020
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ
Stiahnuť platné

13

3/2019
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Stožok
Stiahnuť platné

12

2/2019
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v obci Stožok
Stiahnuť platné

11

6/2017
VZN o zriadení ZUŠ Stožok a jej súčastí
Stiahnuť platné

10

5/2017
VZN o zavedení a poskytovaní el. služieb
Stiahnuť platné

9

3/2013
VZN o verejnom poriadku na území obce Stožok

VZN 32013.pdf

platné

8

8/2011
VZN o zásady tvorby a čerpania fondu opráv,prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN 82011.pdf

platné

7

7/2011
VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stožok

VZN 72011.pdf

platné

6

5/2011
VZN o verejnej kanalizácii a ČOV na území obce Stožok

VZN 52011.pdf

platné

5

2/2010
VZN o správnych poplatkoch

VZN 22010.pdf

platné

4

5/2009
VZN o údržbe a oprave miestnych komunikácií

VZN 52009.pdf

platné

3

 8/2006
VZN o volebných obvodoch
Stiahnuť

platné

2

5/2006
VZN o vylepovaní plagátov
Stiahnuť

platné

1

4/2006
VZN o školských obvodoch
Stiahnuť platné


Návrhy Všeobecných záväzných nariadení obce Stožok

Por. číslo

Návrh VZN a názov

Návrh VZN

Zvrejenenie VZN

1 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2013 Stiahnuť
2 Návrh VZN o prípevku na žiaka MŠ a CVČ 2011 Stiahnuť
3 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013 VZN_o_odpadoch.doc
4 Návrh VZN o verejnom poriadku 2013 VZN_o_verejnom_poriadku_na_uzemi_obce.doc
5 Návrh VZN o trhovom poriadku 2013 trhovy_poriadok.doc
6 Príloha k VZN č.4-2012 o určení dotácie na žiaka MŠ Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.doc
7 Návrh VZN,ktorým sa upravuje prenajímnie nájomných bytov v Stožku, postavených s podporou štátu 2006 VZN_c.prenajom_bytov.pdf
8 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Stožok 2013 Vseobecne_zavazne_nariadenie-nahradne_zasobovanie_vodou_.pdf
9 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014 VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014.pdf
10 Návrh VZN ,ktorým sa upravujú záväzné  časti Územného plánu obce Stožok 2014 VZN_7_1.pdf
11 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2015 Navrh_VZN_Stozok_dane.pdf
12 Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka MŠ,ZUŠ a CVČ Priloha_k_VZN_2015.doc
13 Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklasdov  Škoélskej jedálni 2015 navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.pdf
14
Návrh VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ
Stiahnuť
15 Návrh VZN o čiastočných príspevkoch na úhradu nákladov školskej jedálni Stiahnuť
16
Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť
17
Návrh VZN, ktorým sa upravuje prenájom nájomných bytov v obci Stožok
Stiahnuť
18

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2016 Stiahnuť
19 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť
20. Návrh VZN KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STOŽOK PODĽA ZMEN A DOPLNKOV č. 8 Stiahnuť
21.
Návrh VZN o príspevku pre MŠ
Stiahnuť
22. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuť
23.
Návrh VZN - zriadenie ZUŠ a elokovaných pracovísk 
Stiahnuť
24. Návrh VZN o miestnych dania a poplatku na rok 2018 Stiahnuť
25. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
26. Návrh VZN O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
27. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuť
28.
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť
29.
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Stiahnuť 22.11.2018
30. Návrh prílohy č. 3 k VZN výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
31. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
32.

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Stiahnuť
33. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ Stiahnuť
34. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
35. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Stožok Stiahnuť
36. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuť
37

Návrh príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Stiahnuť 25.11.2020
38
Návrh VZN o odpadoch
Stiahnuť 1.12.2020

39

Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2022navrh.pdf

24.11.2021

40

Návrh VZN o podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

VZN o poskytovani dotacii.pdf

24.11.2021

41

Návrh dodatku k VZN - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko- cintorín obce Stožok

Dodatok cintorín.pdf

24.11.2021


42

Návrh príloha č. 3 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Dotácia na žiaka MS, ZUS.pdf

24.11.2021

43

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

vzn-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-socialne-sluzby.pdf

24.11.2021

44

Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Stožok

vzn-o-pridelovani-najomnych-bytov-vo-vlastnictve-obce.pdf

22.02.2022

45

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

VZN 5 trhovy poriadok navrh.pdf

28.02.2022

46


Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

vzn-o-organizacii-miestneho-referendanavrh.pdf

02.05.2022

47

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN o príspevku na stravu72022navrh.pdf

02.05.2022


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015