Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Stožok

Por. číslo

Číslo VZN a názov

VZN

Stav VZN

36

Dodatok č. 1

k VZN obce č. 3/2019 zo dňa 26.06.2019

Dodatok k VZN č. 32019 ÚP.pdf

platné

35

4/2023

VZN tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania

VZN 4 fond opráv 2023.pdf

platné

34

3/2023

VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce 

VZN 2023 byty.pdf

Príloha č. 1 - žiadosť o byty.pdf

Príloha č. 2 - zoznam chorôb.pdf

platné

33

2/2023

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN o príspevku na stravu22023.pdf

platné

32

Príloha č. 4 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Dotácia na žiaka MS, ZUS2023r.pdf

platné

31

1/2023

VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2023r.pdf

platné

30

9/2022

VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN -9-2022 o prisp. MS.pdf

platné

29

8/2022

VZN o volebných obvodoch

VZN 82022 volebných obvodoch.pdf

platné

28

7/2022

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

VZN o príspevku na stravu72022.pdf

zrušené

27

6/2022

VZN o organizácii miestneho referenda

vzn 62022-o-organizacii-miestneho-referenda.pdf

platné

26

5/2022

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

VZN 5 trhovy poriadok.pdf

platné

25

4/2022 

VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce

vzn-o-pridelovani-najomnych-bytov-vo-vlastnictve-obce.pdf

zrušené

24

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ a MŠ, CVČ

Dotácia na žiaka MS, ZUS.pdf

zrušené

23

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 2/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko- cintoín v obci Stožok


Dodatok cintorín.pdf

platné

22

3/2022

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služy 

vzn-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-socialne-sluzby.pdf

platné

21

2/2022

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

VZN o poskytovani dotacii.pdf

platné

20

1/2022

VZN o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2022.pdf

zrušené

19

1/2021
VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť platné

18

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ    Stiahnuť

zrušené

17

5/2020
VZN- poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj 1.pdf

platné

16

4/2020
VZN o ochrannom pásme pohrebísk

Stiahnuť 

platné

15

3/2020

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Stiahnuť

zrušené

14

2/2020
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ
Stiahnuť platné

13

3/2019
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Stožok
Stiahnuť platné

12

2/2019
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v obci Stožok
Stiahnuť platné

11

6/2017
VZN o zriadení ZUŠ Stožok a jej súčastí
Stiahnuť platné

10

5/2017
VZN o zavedení a poskytovaní el. služieb
Stiahnuť platné

9

3/2013
VZN o verejnom poriadku na území obce Stožok

VZN 32013.pdf

platné

8

8/2011
VZN o zásady tvorby a čerpania fondu opráv,prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN 82011.pdf

platné

7

7/2011
VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stožok

VZN 72011.pdf

platné

6

5/2011
VZN o verejnej kanalizácii a ČOV na území obce Stožok

VZN 52011.pdf

platné

5

2/2010
VZN o správnych poplatkoch

VZN 22010.pdf

platné

4

5/2009
VZN o údržbe a oprave miestnych komunikácií

VZN 52009.pdf

platné

3

 8/2006
VZN o volebných obvodoch
Stiahnuť

zrušené

2

5/2006
VZN o vylepovaní plagátov
Stiahnuť

platné

1

4/2006
VZN o školských obvodoch
Stiahnuť platné


Návrhy Všeobecných záväzných nariadení obce Stožok

Por. číslo

Návrh VZN a názov

Návrh VZN

Zvrejenenie VZN

1 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2013 Stiahnuť
2 Návrh VZN o prípevku na žiaka MŠ a CVČ 2011 Stiahnuť
3 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013 VZN_o_odpadoch.doc
4 Návrh VZN o verejnom poriadku 2013 VZN_o_verejnom_poriadku_na_uzemi_obce.doc
5 Návrh VZN o trhovom poriadku 2013 trhovy_poriadok.doc
6 Príloha k VZN č.4-2012 o určení dotácie na žiaka MŠ Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.doc
7 Návrh VZN,ktorým sa upravuje prenajímnie nájomných bytov v Stožku, postavených s podporou štátu 2006 VZN_c.prenajom_bytov.pdf
8 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Stožok 2013 Vseobecne_zavazne_nariadenie-nahradne_zasobovanie_vodou_.pdf
9 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014 VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014.pdf
10 Návrh VZN ,ktorým sa upravujú záväzné  časti Územného plánu obce Stožok 2014 VZN_7_1.pdf
11 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2015 Navrh_VZN_Stozok_dane.pdf
12 Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka MŠ,ZUŠ a CVČ Priloha_k_VZN_2015.doc
13 Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklasdov  Škoélskej jedálni 2015 navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.pdf
14
Návrh VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ
Stiahnuť
15 Návrh VZN o čiastočných príspevkoch na úhradu nákladov školskej jedálni Stiahnuť
16
Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť
17
Návrh VZN, ktorým sa upravuje prenájom nájomných bytov v obci Stožok
Stiahnuť
18

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2016 Stiahnuť
19 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť
20. Návrh VZN KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STOŽOK PODĽA ZMEN A DOPLNKOV č. 8 Stiahnuť
21.
Návrh VZN o príspevku pre MŠ
Stiahnuť
22. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuť
23.
Návrh VZN - zriadenie ZUŠ a elokovaných pracovísk 
Stiahnuť
24. Návrh VZN o miestnych dania a poplatku na rok 2018 Stiahnuť
25. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
26. Návrh VZN O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
27. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuť
28.
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť
29.
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Stiahnuť 22.11.2018
30. Návrh prílohy č. 3 k VZN výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
31. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
32.

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Stiahnuť
33. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ Stiahnuť
34. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
35. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Stožok Stiahnuť
36. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuť
37

Návrh príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Stiahnuť 25.11.2020
38
Návrh VZN o odpadoch
Stiahnuť 1.12.2020

39

Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2022navrh.pdf

24.11.2021

40

Návrh VZN o podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

VZN o poskytovani dotacii.pdf

24.11.2021

41

Návrh dodatku k VZN - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko- cintorín obce Stožok

Dodatok cintorín.pdf

24.11.2021


42

Návrh príloha č. 3 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Dotácia na žiaka MS, ZUS.pdf

24.11.2021

43

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

vzn-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-socialne-sluzby.pdf

24.11.2021

44

Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Stožok

vzn-o-pridelovani-najomnych-bytov-vo-vlastnictve-obce.pdf

22.02.2022

45

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

VZN 5 trhovy poriadok navrh.pdf

28.02.2022

46


Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

vzn-o-organizacii-miestneho-referendanavrh.pdf

02.05.2022

47

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN o príspevku na stravu72022navrh.pdf

02.05.2022


48

Návrh VZN o volebných obvodoch

VZN 82022 volebných obvodochnávrh.pdf

11.10.2022

49

Návrh VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN -9-2022 o prisp. MSnavrh.pdf

dôvodová správa92022.pdf

11.10.2022


50

Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN o miestnych daniach a poplatku na r. 2023.pdf

dôvodová správa1.pdf

24.11.2022

51

Návrh príloha č. 4 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ  

Dotácia na žiaka MS, ZUS2023.pdf

dôvodová správapril4.pdf

24.11.2022

52

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok

VZN o príspevku na stravu22023 NAVRH.pdf

dôvodová správa2.pdf

24.11.2022

53

Návrh VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Stožok

VZN 2023 byty.pdf

09.01.2023


54

Návrh VZN o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania

VZN fond opráv 2023.pdf

21.08.2023

55.

Návrh

Dodatok č. 1 k VZN obce č.3/2019 zo dňa 26.06.2019

Návrh_VZN_Stožok_ma_zverejnenie.doc

07.09.2023

56.

Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Stožok

VZN 12024 o chove psov navrh.pdf

Dôvodová správa 12024.pdf

22.11.2023

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.