Všeobecne záväzné nariadenia

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Stožok

Por. číslo

Číslo VZN a názov

VZN

Stav VZN

1 3/2006
VZN o opatrovateľskej službe
VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe2006.doc zrušené
2 4/2006
VZN o školských obvodoch
Stiahnuť platné
3 5/2006
VZN o vylepovaní plagátov
Stiahnuť
4 7/2006
VZN o prenajímaní nájomných bytov
Stiahnuť
5  8/2006
VZN o volebných obvodoch
Stiahnuť
6 1/2007
VZN o miestnych daniach
Stiahnuť

zrušené

7 2/2007
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť

zrušené

8 3/2007
VZN - Doplnok č.3 k ÚPD
Stiahnuť
9 VZN - Doplnok č. 4 k ÚPD Stiahnuť
10
2/2008 
VZN o dodržiavaní ver. poriadku, čistoty a ochrany ver. zelene
VZN-verejny_poriadok.doc zrušené
11 3/2008 
VZN o poskytovaní dotácií
VZN__o_poskytovani_dotacii.doc zrušené
12 4/2008 
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
VZN_-_smeti.doc zrušené
13 1/2009
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
VZN_o_mdaniach_2009.doc zrušené
14 2/2009
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
VZN_-_2009_MS.doc zrušené
15 3/2009
VZN - ÚPD zmenač.5
VZN_3-2009_UPD_zmena_c._5.doc platné
16 4/2009
VZN o poskytovaní sociálnych sužieb
VZN_4-2009_o_poskytovani_soc._sluzieb.doc zrušené
17 5/2009
VZN o údržbe a oprave miestnych komunikácií
VZN_na_opravu_a_udrzbu_pozemnych_komunikacii_v_obci.doc platné
18 6/2009
VZN o školskej jedálni
VZN_6_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
19 7/2009
VZN o určení dotácie pre MŠ
Navrh_VZN_o__urceni_dotacie_pre_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
20
1/2010
VZN o miestnych daniach
VZN_o_mdaniach_2010.doc zrušené
21 2/2010
VZN o správnych poplatkoch
VZN_-_spravne_poplatky_r._2010.doc platné
22 3/2010
VZN onakladaní s komunálnym odpadom a DSO na územíobce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2010.doc zrušené
23 1/2011
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_mdaniach_2011.doc zrušené
24 2/2011
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word.doc zrušené
25 3/2011
VZN ,ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.6
3_VZN_doplnok_c_6_Stozok.doc platné
26 4/2011
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.doc zrušené
27 5/2011
VZN o verejnej kanalizácii a ČOV na území obce Stožok
VZN_5__odpadove_vody2.doc platné
28 6/2011
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Stožok
VZN_-_smeti_stozok2011.doc zrušené
29 7/2011
VZN o podnikateľskej činnosti a čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stožok
VZN_o_case_predaja.doc platné
30
8/2011
VZN o zásady tvorby a čerpania fondu opráv,prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
VZN_byty2011.doc platné
31 9/2011
VZN - Zmena č.3
Zmena_c._3.doc platné
32 1/2012
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN_o_daniach_2012.doc zrušené
33 2/2012
VZN o poskytovaní dotácií  z rozpočtu obce
VZN_2-2012_o_poskytovani_dotacii1.doc platné
34 3/2012
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriad. pôsobnosti obce Stožok
zrušené
35 4/2012
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Stožok
VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS_2011_-_Dokument_programu_Microsoft_Office_Word1.doc zrušené
36 5/2012
VZN o sociálnych službách
VZN_c.5-2012_o_soc.sluzbach1.pdf platné
37 6/2012
VZN - Dodatok č.1 o výške príspevku pre MŠ a CVČ
schDODATOK_c.1k_VZN_32012.doc zrušené
38 1/2013
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad aDSO
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2013.rtf zrušené
39 2/2013
VZN o výške príspevku pre školy a šolské zariadenia v zriad.pôsobnosti obce Stožok
zrušené
40
3/2013
VZN o verejnom poriadku na území obce Stožok
VZN_3_o_verejnom_poriadku.rtf platné
41 4/2013
VZN o podmienkach predaja výrobkov a posk. služieb na trhových miestach -trhový poriadok
VZN_4_trhovy_poriadok.rtf platné
42 5/2013
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN_5_o_odpadoch.rtf zrušené
43 Príloha k VZN č. 4/2012 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,posl. jazykovej školy a dieťa MŠ a škol. zar.so sídlom na území obce Stožok
Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MSc.1.doc zrušené
44 6/2013
VZN ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov v Stožku postavených s podporou štátu
VZN_c.6_byty.pdf zrušené
45 1/2014
VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014
VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014R.rtf zrušené
46
2/2014
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
47 3/2014
VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa zmeny a doplnku č.7
VZN_7.pdf platné
48 1/2015
VZN o miestnych daniach a popaltku na r.2015
Stiahnuť zrušené
49 2/2015
VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ,CVČ a ZUŠ
VZN_2015_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.pdf zrušené
50
3/2015
VZN o príspevkoch na čiast. úhradu N v školskej jedálni
VZN_3-2015_o_SJ.pdf zrušené
51
1/2016
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Stožok
Stiahnuť zrušené
52
2/2016
VZN o nakladaní s odpadom
Stiahnuť zrušené
53
3/2016
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť zrušené
54
4/2016
VZN, ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov
Stiahnuť platné
55
1/2017
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 
Stiahnuť zrušené
56
2/2017
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť zrušené
57
3/2017
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Stožok, podľa zmien a doplnkov č. 8
Stiahnuť platné
58
4/2017
VZN o výške príspevku MŠ a ZUŠ
Stiahnuť zrušené
59
5/2017
VZN o zavedení a poskytovaní el. služieb
Stiahnuť platné
60
6/2017
VZN o zriadení ZUŠ Stožok a jej súčastí
Stiahnuť platné
61 1/2018
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stiahnuť zrušené
62 2/2018
Príloha č. 2k VZN č. 2/2017 o určení dotácie na pevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť zrušené
63 3/2018
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Stiahnuť platné
64 4/2018
VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok
Stiahnuť zrušené
65
1/2019
VZN o miestnych daniach                 
a poplatku
Stiahnuť zrušené
66
2/2019
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín v obci Stožok
Stiahnuť platné
67
3/2019
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Stožok
Stiahnuť platné
68 4/2019
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
Stiahnuť zrušené
69
1/2020
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Stiahnuť platné
70
2/2020
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ
Stiahnuť platné
71

3/2020

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

Stiahnuť platné
72
4/2020
VZN o ochrannom pásme pohrebísk
Stiahnuť o ochrannom pásme pohrebísk platné
73
5/2020
VZN- poplatok za rozvoj
Stiahnuť- poplatok za rozvoj platné
74 Príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ    Stiahnuť platné
75. 1/2021
VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť platné


Návrhy Všeobecných záväzných nariadení obce Stožok

Por. číslo

Návrh VZN a názov

Návrh VZN

Zvrejenenie VZN

1 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2013 Stiahnuť
2 Návrh VZN o prípevku na žiaka MŠ a CVČ 2011 Stiahnuť
3 Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013 VZN_o_odpadoch.doc
4 Návrh VZN o verejnom poriadku 2013 VZN_o_verejnom_poriadku_na_uzemi_obce.doc
5 Návrh VZN o trhovom poriadku 2013 trhovy_poriadok.doc
6 Príloha k VZN č.4-2012 o určení dotácie na žiaka MŠ Priloha_k_VZN_4-2012_o__urceni_dotacie_pre_ziaka_MS.doc
7 Návrh VZN,ktorým sa upravuje prenajímnie nájomných bytov v Stožku, postavených s podporou štátu 2006 VZN_c.prenajom_bytov.pdf
8 Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Stožok 2013 Vseobecne_zavazne_nariadenie-nahradne_zasobovanie_vodou_.pdf
9 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2014 VZN_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na__r._2014.pdf
10 Návrh VZN ,ktorým sa upravujú záväzné  časti Územného plánu obce Stožok 2014 VZN_7_1.pdf
11 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku na rok 2015 Navrh_VZN_Stozok_dane.pdf
12 Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku žiaka MŠ,ZUŠ a CVČ Priloha_k_VZN_2015.doc
13 Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu náklasdov  Škoélskej jedálni 2015 navrh_VZN_o_skolskej_jedalni.pdf
14
Návrh VZN o určení dotácie pre žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ
Stiahnuť
15 Návrh VZN o čiastočných príspevkoch na úhradu nákladov školskej jedálni Stiahnuť
16
Návrh VZN o o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a prevádzkovaní obecného dvora
Stiahnuť
17
Návrh VZN, ktorým sa upravuje prenájom nájomných bytov v obci Stožok
Stiahnuť
18

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 2016 Stiahnuť
19 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Stiahnuť
20. Návrh VZN KTORÝM SA VYHLASUJÚ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STOŽOK PODĽA ZMEN A DOPLNKOV č. 8 Stiahnuť
21.
Návrh VZN o príspevku pre MŠ
Stiahnuť
22. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuť
23.
Návrh VZN - zriadenie ZUŠ a elokovaných pracovísk 
Stiahnuť
24. Návrh VZN o miestnych dania a poplatku na rok 2018 Stiahnuť
25. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
26. Návrh VZN O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
27. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení Stiahnuť
28.
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Stiahnuť
29.
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Stiahnuť 22.11.2018
30. Návrh prílohy č. 3 k VZN výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stožok Stiahnuť
31. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
32. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuť
33. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka MŠ, ZUŠ a CVČ Stiahnuť
34. Návrh VZN o o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuť
35. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Stožok Stiahnuť
36. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuť
37 Návrh príloha č. 2 k VZN č. 2/2020 ourčení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ   Stiahnuť 25.11.2020
38
Návrh VZN o odpadoch
Stiahnuť 1.12.2020

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015