Projekty

Podpora opatrovateľskej služby II v obci Stožok

Realizáciou projektu sa zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby 4 občanom obce odkázaným na pomoci inej fyzickej osoby, zamestnaním 4 opatrovateliek.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu

Názov operačného programu

Kód výzvy

Kód projektu

Názov poskytovateľa

Celková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov

Podpora opatrovateľskej služby II v obci Stožok

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZDOP2021/8.1.1/01

312081BGZ2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

55 420 €


Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Realizáciou projektu sa zabezpečilo poskytovanie opatrovateľskej služby 3 občanom obce odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, zamestnaním 2 opatrovateliek.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu

Názov operačného programu

Kód výzvy

Kód projektu

Názov poskytovateľaCelková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov

Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

ITMS2014+312041R400

RO OPLZ- Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Implementačná agentúra MPSVaR SR

44 460,00 €


www.esf.gov.sk                                                                               www.employment.gov.sk                                                                     www.ia.gov.skChodník v obci Stožok

Predmetom stavby bolo vybudovanie chodníka pre peších, ktorý sa nachádza pri ceste III. triedy


Stĺpec 1

Stĺpec 2

Program 
Spolufinancovaný fondom 
Opatrenie č. /názov
Podopatrenie č. /názov
Oblasť zamerania
Číslo výzvy
Kód projektu 
Celková výška Oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
Zakladné služby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach 
Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
13/PRV/2015
072BB130041
77 521,18 Eur

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení - Obec Stožok

Obec Stožok požiadala o nenávratný finančný príspevok na realizáciu spoločných zariadení a opatrení - poľných ciest.


Stĺpec 1

Stĺpec 2

Program
Spolufinancovaný fondom
Opatrenie
Podopatrenie č./názov


Operácia
Oblasť zamerania

Číslo výzvy
Kód projektu
Celková výška  oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Investície do hmotného majetku
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospárstva a lesného hospodárstva
Vybudovanie spoločných zariadení a opratrení
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
5/PRV/2015
043BB050012


Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok

Obec predloženým projektom chce riešiť výstavbu nového detského ihriska - priestoru využitia voľného času detí, kde budú budú môcť rozvíjať svoje motorické zručnosti a spoločenské správanie v rámci kolektívu ostatných detí.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Poskytovateľ
Cieľ použitia
Číslo projektu
Výška dotácie
Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok
Úrad vlády SR
Výstavba detských ihrísk

8 000 Eur

Cyklistický chodník v obci Stožok


Cyklochodník prispeje k atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v obci.  Dostatočne vybudovaná a kompktná sieť cyklotrás v obci Stožok vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy vytvorí pozitívny environmetálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Operačný program 
Spolufinancovaný  fondom
Prioritná os
Špecifický cieľ
Kód projektu
Výzva
Poskytnuté dotácie
Cyklistický chodník v obci Stožok
Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
302011K064
IROP-PO1-SC122-2016-15
123 894

Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie

Uvedený projekt bol realizovaný počas dvoch rokov 2018, 2019 na ktorý bol poskytnutý NFP v sume 381 446 Eur

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Účel dotácie
Poskytovateľ
Žiadosť číslo
Špecifikácia činnosti podpory
Poskytnutá dotácia
Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie
Environmentálny fond
128020
Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd

Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu

Obec Stožok z dôvodu rozširovania sa a pribúdania občanov pristúpila k prijatiu úveru v sume 230 000 Eur a rekonštrukcii existujúcej starej budovy materskej školy . Na zateplenie požiadala o NFP v sume 99 600 Eur. 

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Poskytovateľ
Suma
Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba objektu
Environmentálny fond
99 600,00 Eur

Zavlažovací systém pre športovo oddychový areál Stožok

Obec Stožok získala NFP zo Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 Eur

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Poskytovateľ
Účel
Suma
Slovenský futbalový zväz
Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko
9 957,60 Eur

Hracie prvky v MŠ

Obec Stožok získala NFP z Úradu vlády Slovenskej republiky na detské ihrisko pri novozrekonštruovanej Materske škole

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Číslo projetku
Poskytnutá dotácia
Poskytovateľ
Hracie prvky v MŠ
PRS-425/2019/2
8 300 Eur


Sadová výsadba v okolí kultúrneho domu 

Projekt bol podporený z programu OBNOVA DEDINY

Záverečné vyhodnotenie

Výsadba v okolí kultúrenho domu bola podporená z programu Obnovy dedinyWifi pre Teba


Wifi pre Teba – Obec Stožok Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Stožok

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva   

Wifi pre Teba – Obec Stožok  Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Stožok

Názov projektu: Wifi pre Teba

Projekty - Rok 2019 - Oficiálna stránka obce Stožok

ITMS2014+: 311071ABN3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Wifi pre Teba – Obec Terchová | Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Terchová

Miesto realizácie projektu: Obec Stožok

Výšku poskytnutého NFP: 14 250,- Eur

Stručný opis projektu:

Wifi pre Teba – Obec Stožok| Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Stožok

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov pre bezplatné propojenie  na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Stožok k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie externých  prístupových bodov bude na uvedených miestach označených na mapke:  Stiahnuť - mapka

Stožok                                                                                                                
Bod 1 - Škôlka- Externý AP                                                                                                    
Bod 2 - Ihrisko- Externý AP
Bod 6 - Futbalový štadión-Externý AP
Bod 4 - Lanová Dráha- Externý AP
Bod 5 - Kultúrny dom- Externý AP
Bod 3 - Dolné bytovky- Externý AP
Bod 7 - Horné bytovky- Externý AP
Bod 8 - Ihrisko pri horných bytovkách- Externý AP
Bod 9 - Dom smútku- Externý AP
Bod 10 - Dolná zástavka - Externý AP

Projekt zatiaľ nebol zrealizovaný z dôvodu neukončenej kontroly VO. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk"

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.


  1. OSVETLENIE PRI BYTOVKÁCH


V mesiaci Júl 2021 sa zrealizoval projekt s názvom "Osvetlenie pri bytovkách".  

Zrealizovaním osvetlenia pri bytových domoch sa zlepšili životné podmienky obyvateľov bytoviek, návštevníkov  a občanov využívajúcich okolitý priestor bytoviek pri večerných prechádzkach. Modernizáciou osvetlenia obec vykročila smerom k SMART riešeniam a ponúkla pre svojich obyvateľov príjemnejšie miesto na život s ohľadom na zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Tiež osvetlením ulíc a ciest sa zvýšila bezpečnosť a komfort občanov.

Uvedený projekt bol zrealizovaný  „S  finančnou  podporou  Banskobystrického  samosprávneho  kraja“
                                                                                                                                                           

 
Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015