Projekty

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Názov projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej „NP TOS“)
Podaktivita: 1.5 Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby
Žiadateľ: Obec Stožok
Číslo žiadosti: 44108


Výška oprávnených výdavkov  13 500 €

Obdobie: 01.07.2023 - 31.12.2023


Podpora opatrovateľskej služby II v obci Stožok

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu

Názov operačného programu

Kód výzvy

Kód projektu

Názov poskytovateľa

Celková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov

Podpora opatrovateľskej služby II v obci Stožok

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZDOP2021/8.1.1/01

312081BGZ2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

55 420 €


Miesto realizácie projektu: Obec Stožok

Trvanie projektu:  07/2021 - 06/2023

Použitý systém financovania: systém refundácie 

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

       Opis projektu:

      Cieľom projektu je kvalitne plniť základné úlohy samosprávy - zaviesť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako výhodnej a prijateľnej sociálnej služby pre obyvateľov obce. Hlavným prínosom je cenová dostupnosť ponúkanej sociálnej služby, ktorá je nižšia ako v prípade inštitucionálnej formy a možnosť zabezpečenia potrieb sociálne odkázaných v ich prirodzenom domácom prostredí a udržateľnosť zamestnanosti v obci.  Podpora OS sa poskytuje v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 41 zákona o sociálnych službách – teda domáca OS sa bude poskytovať osobám so stupňom odkázanosti najmenej II a súčasne odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti. Zamestnanci sú obyvatelia , ktorí majú trvalé bydlisko väčšinou v blízkosti bydliska opatrovaného a spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre výkon práce opatrovateľa.

     Realizácia projektu:

     Realizáciou projektu mohla obec predĺžiť pracovné zmluvy týmto 3 opatrovateľkám a ešte bola prijatá 1 opatrovateľka na kratší pracovný čas 50%, čo zabezpečilo udržateľnosť zamestnanosti v obci.   V priebehu roka 2021 a 2022 bola opatrovateľská služba poskytovaná 4 opatrovaným klientom. K 31.12.2022 zamestnáva obec 3 opatrovateľky, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 3 opatrovaným.  

      Výška nenávratného finančného príspevku: 55 420 €. K 31.12.2022 bolo čerpaných z projektu 29 982,15 € na refundáciu miezd opatrovateliek.

     Výsledok projektu:

Realizáciou projektu sa v obci Stožok prispeje k:

- naplneniu cieľov a aktivít PHSR a Komunitného plánu sociálnych služieb

- zvýšeniu povedomia o možnosti postarať sa o svojich blízkych

-k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, často práve zmena pôsobí nepriaznivo na ľudí odkázaných na sociálne služby 

- zabezpečenie udržateľnosti zamestnanosti - zníženie nezamestnanosti v obci

- zlepšenie sociálnej situácie pre ľudí odkázaných na poskytovanie sociálnej služieb- operatívne riešenie nepriznivých životných sociálnych situácií 

Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Predmetom projektu je zavedenie poskytovania opatrovateľskej služby v obci. Obec zamestnala 3 opatrovateľky, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu 3 opatrovaným.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu

Názov operačného programu

Kód výzvy

Kód projektu

Názov poskytovateľaCelková výška zazmluvnených oprávnených výdavkov

Podpora opatrovateľskej služby v obci Stožok

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

ITMS2014+312041R400

RO OPLZ- Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Implementačná agentúra MPSVaR SR

44 460,00 €


www.esf.gov.sk                                                                               www.employment.gov.sk                                                                     www.ia.gov.skChodník v obci Stožok

Predmetom stavby bolo vybudovanie chodníka pre peších, ktorý sa nachádza pri ceste III. triedy


Stĺpec 1

Stĺpec 2

Program 
Spolufinancovaný fondom 
Opatrenie č. /názov
Podopatrenie č. /názov
Oblasť zamerania
Číslo výzvy
Kód projektu 
Celková výška Oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
Zakladné služby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach 
Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
13/PRV/2015
072BB130041
77 521,18 Eur

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení - Obec Stožok

Obec Stožok požiadala o nenávratný finančný príspevok na realizáciu spoločných zariadení a opatrení - poľných ciest.


Stĺpec 1

Stĺpec 2

Program
Spolufinancovaný fondom
Opatrenie
Podopatrenie č./názov


Operácia
Oblasť zamerania

Číslo výzvy
Kód projektu
Celková výška  oprávnených nákladov
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Investície do hmotného majetku
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospárstva a lesného hospodárstva
Vybudovanie spoločných zariadení a opratrení
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
5/PRV/2015
043BB050012


Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok

Obec predloženým projektom chce riešiť výstavbu nového detského ihriska - priestoru využitia voľného času detí, kde budú budú môcť rozvíjať svoje motorické zručnosti a spoločenské správanie v rámci kolektívu ostatných detí.

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Poskytovateľ
Cieľ použitia
Číslo projektu
Výška dotácie
Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok
Úrad vlády SR
Výstavba detských ihrísk

8 000 Eur

Cyklistický chodník v obci Stožok


Cyklochodník prispieva  k atraktivite a prepravnej kapacite cyklistickej dopravy v obci.  Dostatočne vybudovaná a kompktná sieť cyklotrás v obci Stožok vytvára podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy vytvorili pozitívny environmetálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Operačný program 
Spolufinancovaný  fondom
Prioritná os
Špecifický cieľ
Kód projektu
Výzva
Poskytnuté dotácie
Cyklistický chodník v obci Stožok
Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja 
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
302011K064
IROP-PO1-SC122-2016-15
123 894

Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie

Uvedený projekt bol realizovaný počas dvoch rokov 2018, 2019 na ktorý bol poskytnutý NFP v sume 381 446 Eur

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Účel dotácie
Poskytovateľ
Žiadosť číslo
Špecifikácia činnosti podpory
Poskytnutá dotácia
Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie
Environmentálny fond
128020
Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd

Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu

Obec Stožok z dôvodu rozširovania sa a pribúdania občanov pristúpila k prijatiu úveru v sume 230 000 Eur a rekonštrukcii existujúcej starej budovy materskej školy . Na zateplenie požiadala o NFP v sume 99 600 Eur. 

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Poskytovateľ
Suma
Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba objektu
Environmentálny fond
99 600,00 Eur

Zavlažovací systém pre športovo oddychový areál Stožok

Obec Stožok získala NFP zo Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 Eur

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Poskytovateľ
Účel
Suma
Slovenský futbalový zväz
Zavlažovací systém pre futbalové ihrisko
9 957,60 Eur

Hracie prvky v MŠ

Obec Stožok získala NFP z Úradu vlády Slovenskej republiky na detské ihrisko pri novozrekonštruovanej Materske škole

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Názov projektu
Číslo projetku
Poskytnutá dotácia
Poskytovateľ
Hracie prvky v MŠ
PRS-425/2019/2
8 300 Eur


Sadová výsadba v okolí kultúrneho domu 

Projekt bol podporený z programu OBNOVA DEDINY

Záverečné vyhodnotenie

Výsadba v okolí kultúrenho domu bola podporená z programu Obnovy dedinyWifi pre Teba


Publicita plagat vzor.docx

Wifi pre Teba – Obec Stožok Projekty obce | Úradná tabuľa | Občan | Obec Stožok

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva   

Wifi pre Teba – Obec Stožok / Projekty obce | 

Názov projektu: Wifi pre Teba

Projekty - Rok 2019 - Oficiálna stránka obce Stožok

ITMS2014+: 311071ABN3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Wifi pre Teba – Obec Stožok | Projekty obce 

Miesto realizácie projektu: Obec Stožok

Výšku poskytnutého NFP: 14 250,- Eur

Stručný opis projektu:

Wifi pre Teba – Obec Stožok| Projekty obce | 

Realizácia projektu spočívala vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov pre bezplatné propojenie  na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Stožok k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Externé prístupové body boli umiestnené na uvedených miestach označených na mapke:  Stiahnuť - mapka

Stožok                                                                                                                
Bod 1 - Škôlka- Externý AP                                                                                                    
Bod 2 - Ihrisko- Externý AP
Bod 6 - Futbalový štadión-Externý AP
Bod 4 - Lanová Dráha- Externý AP
Bod 5 - Kultúrny dom- Externý AP
Bod 3 - Dolné bytovky- Externý AP
Bod 7 - Horné bytovky- Externý AP
Bod 8 - Ihrisko pri horných bytovkách- Externý AP
Bod 9 - Dom smútku- Externý AP
Bod 10 - Dolná zástavka - Externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu:  Projekt bol dňa 31.5.2022 úspešne ukončený. 
Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná Wifi sieť je spustená 
a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk"

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.


  1. OSVETLENIE PRI BYTOVKÁCH


V mesiaci Júl 2021 sa zrealizoval projekt s názvom "Osvetlenie pri bytovkách".  

Zrealizovaním osvetlenia pri bytových domoch sa zlepšili životné podmienky obyvateľov bytoviek, návštevníkov  a občanov využívajúcich okolitý priestor bytoviek pri večerných prechádzkach. Modernizáciou osvetlenia obec vykročila smerom k SMART riešeniam a ponúkla pre svojich obyvateľov príjemnejšie miesto na život s ohľadom na zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Tiež osvetlením ulíc a ciest sa zvýšila bezpečnosť a komfort občanov.

Uvedený projekt bol zrealizovaný  „S  finančnou  podporou  Banskobystrického  samosprávneho  kraja“
                                                                                                                                                           

 


Z V O N I Č K A


Cieľom  projektu je zachrániť kultúrnu pamiatku, ktorá bola takmer dve desaťročia jediným kresťanským kultovým objektom
obce. Postavená bola v roku 1863 a nachádza sa na trase Hontianskej cyklomagistrály. Svojou históriou dýcha na turistov a
obdivovateľov prírody. Samotným "Stožkárom" pripomína neďalekú históriu, keď v časti Ostrôžky bolo budované niekdajšie
centrum obce. Obnova zvoničky prispeje k zvýšeniu povedomia obyvateľov obce Stožok a okolia. Realizáciou našej požiadavky - výmena šindľa za nový prebehla s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a  majú z toho  úžitok občania obce, turisti, cykloturisti.Rekonštrukcia kultúrneho domu - Stožok 

European Union (EU) | Definition, Flag, Purpose, History, & Members |  BritannicaPRV SR 2014 - 2020Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do  vidieckych oblastí Názov projektu: Odpočinkové mDotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu  financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva,  potravinárstva a lesníctva » Mesto Rajec

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblast

Na rekonštrukciu Kultúrneho domu sme získali finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka /EPFRV/.

V rámci rekonštrukcie kultúrneho domu sa použili získané finančné prostriedky z EPFRV na výmenu vnútorných a vonkajších výplní otvorov, t.j. menili sa vonkajšie a vnútorné  dvere a okná na celej budove, začistili sa omietky, vybúrali sa otvory pre vonkajšie dvere na sále. Obec z vlastných zdrojov   prerobila  na komplet elektriku v vstupnej chodbičke,  hlavnej sále kultúrneho domu, banketke, znížil sa strop, urobila sa nová podlaha, obila sa odvlhnutá omietka a natiahla sa nová , v bočných triedach sa ostierkovali celé steny pri výmene okien, omaľovali sa triedy ZUŠ a z bočných sociálnych zariadení sa vytvorila nová trieda kde sa dorobilo ústredné kurenie. Ústredné kúrenie sa doplnilo aj do divadelných priestorov. 

Po rekonštrukcii vznikli dôstojené priestory na kultúrne podujatia a na prenájom širokého okolia.  

Pred

Po rekonštrukcii

DETSKÁ ZÓNA HIER

Vďaka podpore Ekofondu SPP, n.o.“ v sume 3 000 € sa podarilo v obci Stožok vybudovať nové detské ihrisko. Vďaka mnohým možnostiam na lezenie, hojdanie a šmýkanie sa detská zóna stala miestom neutíchajúcich dobrodružstiev a bezpečnej zábavy, kde sa deti môžu bez obáv hrať, rozvíjať svoju kreativitu,  predstavivosť a šantiť na čerstvom vzduchu,  rodičia udržiavať dobré susedské a priateľské vzťahy.


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.