Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v obci upravuje zákon  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Stožok
č. 47
962 12  Stožok
zastúpená: Bc. Darinou Petrincovou
IČO: 00320293
DIČ: 202 131 8750

Zákazka s nízkou hodnotou

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Stožok“

Vyzva_10816-1.pdf

Zákazka: Šport pre všetky vekové skupiny

 Obec Stožok - detské ihrisko

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.09.2018 do 09:00 hod

Zákazka: Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok - detské ihrisko

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.09.2018 do 09:00 hod

Miesto predkladanie ponúk: Obec Stožok v súlade s inštrukciami uvedenými vo
výzve.
 Prílohy     -  Stiahnuť     Výzva na predkladanie ponúk 


 Príloha č. 1 - Stiahnuť    Návrh na plnenie kritérií 


 Príloha č. 2 - Stiahnuť    Zmluvy o dielo 


 Príloha č. 3 - Stiahnuť    Technická špecifikácia  


Príloha č. 4  - Stiahnuť    Ilustračný obrázok   

Stiahnuť - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Hracie prvky v MŠ - zákazka s nízkou hodnotou


Zákazka: Hracie  prvky v MŠ

Obec Stožok - areál materskej školy

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.8.2019 do 09:00 hod

Dátum zverejnenia: 13.08.2019

Stiahnuť - Návrh zmluvy

Stiahnuť - Položkovitý rozpočet

Stiahnuť - Výzva na predkladanie ponúk 

Stiahnuť - Zápisnica z vyhotovenia ponúk


Podlimitná zákazka

Tovar, Služba (PZ)

Prepoj obce Stožok Klokoč.pdf

Zelená oáza oddychu.rtf

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ČOV a doplnenie kanalizácie v obci Stožok“

Stiahnuť

Dokončenie parkovísk pri vrchných bytovkách

Stiahnuť

Rekonštrukcia cestnej priekopy

Stiahnuť

Potraviny(PZ)

Nadlimitná zákazka

Tovar, Služba(NZ)
Práca (NZ)
Potraviny(NZ)

Zákazky § 117

Sadovnícka úprava okolia Kultúrneho domu“

Stiahnuť - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stiahnuť - Položkovitý rozpočet

Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - ČV §32 písm. f)

Stiahnuť - Projektová dokumentácia„Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna - Obec Stožok“

Stiahnuť - Výzva na predkladanie ponnúk            Stiahnuť - Technická správa

Stiahnuť - Výkaz výmer                                              Stiahnuť  - Výkres rozmiestnenia závlahového systému

Stiahnuť - Návrh zmluvy                                            Stiahnuť - ČV podľa §32, písm. f)

Stiahnuť Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 


Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba

Stiahnuť - Výzva na predloženie ponuky     Stiahnuť - formulár cenovej  ponuky

Stiahnuť - výkaz výmer


Cyklistický chodník v obci Stožok

Stiahnuť- výzva na predloženie ponuky

Stiahnuť - formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - zmluva o dielo

Stiahnuť - projektová dokumentácia

Revitalizácia okolia kultúrneho domu

Stiahnuť -  Výzva  Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť . Zmluva o dielo    Stiahnuť  - Výkaz výmer


Oprava miestnych komunikácií v obci Stožok

Stiahnuť

Zberný dvor

Stiahnuť - Výkaz výmer     Stiahnuť - Návrh na plnenie kritérií

Stiahnuť . Výzva    

Stiahnuť - Zmluva o dielo  Stiahnuť - Projektová dokumentácia

MŠ - zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu

Stiahnuť - Zmluva o dielo 

Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - Výzva  Stiahnuť - Výkaz výmer


Zákazky § 9 ods.9

Tovar, Služba(Z)

ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici
ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici.proxia

ČOV Stožok - výmena čerpadla
COV Stozok výmena čerpadla.rtf

Vybudovanie kamerového systému pre obec
Vybudovanie kamerového systému.rtf

Obstaranie Rotačnej kosy NM4-027-PV
Obstaranie rotačnej kosy.rtf

Správa o zákazkách podľa § 9, zákona o VO za 1.Q.2015:
Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015