Novinky

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začína v domácnostiach...

18. január 2016

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl

Dňa 21. januára 2016 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí.

15. január 2016

Úradná tabuľa Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Dobudovanie chodníkov v obci Stožok"

4. január 2016

Voľby a referendá Voľby do NR SR 2016

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej...

18. december 2015

Úradná tabuľa Harmonogram zberu odpadu na rok 2016

Vzhľadom k tomu, že od 1.7.2016 bude účinný nový zákon o odpadoch č.79/2015, čo prinesie...

17. december 2015

Rozprávkový les 2015

Ďakovný list Srdečne Vám chceme poďakovať za Váš sponzorský dar, ktorý ste poskytli na akciu "Cesta rozprávkovým lesom 2015“, ktorá sa konala 27.06.2015 a jej hlavným cieľom bolo zabaviť deti a tiež...

Guľášmajster 2015

Akoby to bolo na Stožku zvaliť májaa nenavariť k nemu za kotol guľáša. Tohto roku inak nebolo,počasie veru nám poprialo. Od ôsmej rána varešky búchali,hore Stožkom sme cibuľu voňali...

Evidencia stavieb (súpisné čísla)

Evidenciu stavieb upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších...

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti: Obec Stožok určuje pre  pozemky na území obce Stožok ročnú sadzbu dane z pozemkov: a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,35 %, čo je  b)...

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2015 zapísaných 35 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Silvia...

2. október 2015

Školstvo Centrum voľného času Stožok

V obci Stožok je zriadené Centrum voľného času, v súčasnosti fungujú dve voľnočasové...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015

Odkazy